top of page

כלי העידון  

 

כלי העידון בחשיבה לאטרלית משמש לחידוד ושיפור רעיונות לטובת ישומם בארגון או בתרחיש מסויים. כלי העידון יעיל במיוחד לגבי רעיונות ראשוניים בעלי בשלות נמוכה, על מנת להפוך אותם ליותר ממוקדים וישימים. דוגמא למאפיין אחד של כלי העידון הוא הוא זיהוי המגבלות היכולות להגביל את מימוש הרעיון, והדרכים לשינוי הרעיון על מנת להתגבר על מגבלות אלו.

 

לחצו לחזרה לדף חשיבה לאטרלית

bottom of page